PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a sectorului pescaresc din judetul Galati, Zona Pescareasca Lunca Prutului Inferior – Dunarea Inferioara mila 76

Client: Camera Agricolă a Judeţului Galaţi
Localizare: Judeţul Galaţi
Perioada de implementare: 2010-12-20 - 2011-06-27
Stadiu: Finalizat

Descriere

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit (FLAG) Prut-Dunăre Galaţi este prima structură de acest gen finanţată şi funcţionalizată în România. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi a obţinut cel mai mare punctaj în procesul de selectare a grupurilor pescăreşti din perioada de programare 2007-2013 din România. Cu excepţia zonei pescăreşti din Delta Dunării, Strategia de Dezvoltare a Zonei Pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi a avut şi cel mai mare buget aprobat dintre zonele pescăreşti din România.

Obiectivul general al proiectului propus este promovarea unui sector piscicol competitiv, dinamic, modern, asigurarea unui pescuit durabil şi scăderea presiunii pe fondul piscicol, ţinând seama în mod echilibrat de aspecte legate de protecţia mediului, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.

Activitati

Compania Addvances a elaborat dosarul cererii de finanţare al Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi pentru participarea la selecţia Grupurilor Pescăreşti din România, incluzând Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Pescăreşti „Prut-Dunăre” Galaţi. Activităţile contractului au inclus şi consultarea publică din teritoriu, toate proiectele propuse fiind identificate în strânsă legătură cu necesităţile comunităţilor pescăreşti din judeţ.

Strategia de dezvoltare locală a teritoriului propus a urmărit următoarele principii:

(a)     este integrată şi bazată pe interacţiunea între participanţi, sectoare şi operaţiuni, şi este mai mult decât o simplă colecţie de operaţiuni sau o juxtapunere a măsurilor sectoriale;

(b)     respectă nevoile zonei de pescuit, în special în termeni socio-economici;

(c)     demonstrează propria viabilitate;

(d)     este complementară altor intervenţii efectuate în zona respectivă.

Participarea actorilor locali este cheia planificării şi a managementului zonei pescăreşti descrise, fiind cei mai interesaţi să-şi soluţioneze problemele şi să se dezvolte zona în care locuiesc. O bună strategie se bazează pe mobilizarea principalilor actori pentru a participa şi a contribui la efortul de îmbunătăţire a localităţilor şi mediului, în baza unei viziuni strategice comune asupra dezvoltării şi a clarificării şi asumării rolului jucat de fiecare dintre aceştia în procesul implementării strategiei.

Au fost urmărite două obiective majore:

1)       de a utiliza în cel mai ridicat grad cunoaşterea unică a actorilor locali privind zonele în care locuiesc şi îşi desfăşoară activităţile;

2)       de a implica aceşti actori locali, în mod real, în procesul de formare şi consolidare a Grupului Local pentru Pescuit (GL) şi de elaborare a strategiei de dezvoltare viabilă pentru teritoriul propus.

Procesul de elaborare a strategiei cuprinde un nucleu al GL şi al altor actori locali interesaţi, care au colaborat pentru a analiza situaţia din teritoriul propus pentru intervenţie. În mod curent, se foloseşte o analiză de tip SWOT: Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Riscuri, care permite diagnoza situaţiei curente şi identificarea priorităţilor şi oportunităţilor existente.

Strategia astfel construită a cuprins acţiuni concrete care să răspundă nevoilor unei categorii largi de actori din zona de interes (operatori, asociaţii publice şi private, etc.) din mai multe sectoare de activitate.

Strategia respectă următoarele caracteristici:

  • Abordarea teritorială: construirea unei viziuni comune de dezvoltare a zonei, utilizarea eficientă a resurselor şi prevederea de activităţi integrate la nivel local.
  • Abordarea „de jos în sus”: participarea activă a reprezentanţilor populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiei locale de dezvoltare.
  • Integrarea multi-sectorială: strategia se bazează pe interacţiunea partenerilor din diversele sectoare ale economiei locale.

Strategia a sintetizat rezultatele consultării cu părţile interesate şi cu comunitatea în sens larg, prin includerea rezultatelor discuţiilor grupurilor de lucru etc. În mod normal, există două elemente principale care sunt puternic inter-conectate:

  • percepţiile privind punctele tari, slabe, oportunităţile şi riscurile cu care se confruntă zona
  • percepţia cu privire la direcţiile prioritare şi obiectivele strategiei, la măsurile incluse şi la modul în care vor fi implementate.

Referitor la aspectul participativ, strategia a evidenţiat următoarele aspecte:

  • modalităţile de consultare şi implicare a cetăţenilor, a sectorului public, a sectorului privat şi a societăţii civile în etapele procesului de obţinere a rezultatelor intermediare privind elaborarea strategiei (formularea viziunii, stabilirea obiectivelor strategice etc.).
  • modalităţi de consultare a cetăţenilor privind obţinerea acordului privind temele prioritare şi măsurile / acţiunile propuse de către strategie.